Penggunaan Web

Selamat datang ke UlatKain.com. UlatKain adalah jenama oleh Amberville Sdn Bhd. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat penggunaan yang telah kami tetapkan. Istilah ‘Amberville Sdn Bhd’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web itu yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. nombor pendaftaran syarikat kami adalah 1244574-V. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau pelanggan laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan berikut:

Kandungan dalam laman web ini adalah untuk maklumat am anda dan penggunaan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami atau mana-mana pihak ketiga TIDAK memberikan sebarang jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang didapati atau yang ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan-bahan itu boleh mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan-bahan di laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, melihat, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat.

Semua tanda dagangan diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan kepunyaan, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.
Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh membawa kepada tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi satu kesalahan jenayah.

Dari masa ke semasa laman web ini juga mungkin memasukkan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberi maklumat lanjut. Ini bukan bererti bahawa kami menyokong laman web berkenaan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web berkaitan yang dimaksudkan.
Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis Amberville Sdn Bhd terlebih dahulu.

Penggunaan anda terhadap laman web ini dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.