Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Mana-mana pergantungan dengan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam situasi apa sekali pun, kami TIDAK bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian tidak langsung atau berbangkit atau kerosakan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini anda boleh ke pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan Amberville Sdn Bhd . Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman-laman. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan dalam mereka.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web ini berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, Amberville Sdn Bhd tidak bertanggungjawab, dan tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya laman web ini tidak boleh diakses buat sementara waktu disebabkan isu-isu teknikal di luar kawalan kami.